ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

בתפילת מוסף של יום הכיפורים אנו מזכירים את עבודתו של הכהן הגדול בבית המקדש, שבשיאה הקטרת הקטורת בקודש הקודשים. שמץ ממה שהתחולל במעמד נורא ונפלא זה כשהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים אנו לומדים מרבי ישמעאל בן אלישע כדברי חז"ל: "אמר רבי אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים (בקודש הקודשים) וראיתי אכתריאל י-ה ד' צבאות יושב על כסא רם ונישא, ואמר לי: ישמעאל בני, ברכני. אמרתי לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין - ונענע לי בראשו" (ברכות ז א). מסביר הרב קוק זצ"ל: "באותו זמן מצב האומה היה בריפיון ומכשלות רבים גופניים ורוחניים שתו (באו) עליה".
"במצב כזה יכול אדם שיבוא לידי רפיון ידיים ולהתייאש מתקומתן של ישראל ח"ו. לכן גילה השי"ת סודו אל עבדו ר' ישמעאל בן אלישע. כי יש כאן מידה עליונה הצריכה ברכה מצד יחידי הדור, שהם מכשירים את הכלל לקבל הרבה יותר מכפי המידה הראויה להם לפי הכנתם. וזאת הברכה שביקש הקב"ה מרבי ישמעאל בן אלישע למען תחזקנה ידיו, ויחזק ידי עמו וכל העוסקים בעבודת הקודש" (עין אי"ה ברכות שם).
נכון לעכשיו, לא רק דורו של רבי ישמעאל בן אלישע צריך חיזוק אלא גם דורנו ומנהיגי דורנו. המנהיגות הדתית והרוחנית, והמנהיגות המדינית צריכות להתחזק, שלא תרפינה ידיהן ח"ו. יש לנו ללמד זכות על הדור כולו ולהגן עליו, כדברי הרמח"ל במסילת ישרים: כוונת החסיד באמת היא לא רק שיתקדש שם שמים על ידו ועל ידי עמו וארצו, אלא גם טובת הדור. "ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו לזכות אותם ולהגן עליהם, כי כל הדור אוכל מפרותיו ככתוב: 'אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו'...כי אין הקב"ה חפץ באבדן הרשעים, אלא מצוה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם... שיתפללו על דורו ולכפר על מי שצריך כפרה ולהשיב בתשובה מי שצריך לה וללמד סנגוריה על הדור כולו... כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל גם הקב"ה מגדיל עליו..." (עיין מסילת ישרים חלקי החסידות).
לא רק כהן גדול או חסיד עליון יכול וצריך למידה זו של אהבת ישראל והדור כולו, ללמד זכות עליו, להגן ולבקש רחמים עליו, אלא כל יהודי ויהודי יכול להתעלות ולהגיע למדרגה זו, בהיותו שייך לממלכת כהנים - "שאין אדם משים עצמו שאינו חסיד" (עיין חידושי הרשב"א כתובות יט, וכן מאמר החסידות והדור לרב צבי יהודה קוק זצ"ל מתוך 'לנתיבות ישראל').
נלך בדרכו של הלל הזקן שאמר "הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", מתוך כך נזכה לתשובה מאהבה ותתקיים בנו אמירתו של ר' עקיבא "אשריכם ישראל בפני אתם עומדים ומי מטהר אתכם - אביכם שבשמים שנאמר: 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם' ואומר מקוה ישראל ד' - מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל".
בברכת שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה
מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: קודש הקודשים | חסיד | כהן גדולמאמרים נוספים מעלון פרשת נח ה'תשע"ג:
החיה שבאדם - הרב שלמה אבינר
להתחיל מבראשית - ד"ר מיכאל אבולעפיה
בסוד שיח בעלי תשובה - הרב יואב מלכא
סליחה. - הרב ליאור אנגלמן
טוב להודות לפני ה' - הרב עזריאל אריאל
בנישואין - יש להשקיע - הרב שלמה אבינר
לימוד אמונה - הרב אלישע אבינר
חינוך להכלה וללימוד האמונה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
עורב- אליה וקוץ בה - הרב נתנאל לוי
טעמי מצוות - הרב דוד לנדאו
להיות במשימה - הרב יורם אליהו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: