ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויקרא
פרשה נוכחית: צו
 


ועשו לי מקדש

הרב יורם אליהו

"ועשו לי מקדש" נאמר בספרי (בהעלותך סי' צב), "בכל מקום שנא' לי, קיים לעולם ולעולמי עולמים". ואנו, שחרב בית מקדשנו קרוב לאלפיים שנה, ומצפים מאוד לבניינו, תוהים האם יש לנו אפשרות כלשהי להרגיש במשהו את אותו גודל של הופעתו, את השראת השכינה הגדולה שהייתה בו ואת המעמדים הגדולים של הקרבת הקורבנות, גם כשאינו קיים עדיין?
בתפילת שחרית בהקדמה לאמירת סדר הקורבנות אנו אומרים, רבון העולמים אתה ציויתנו להקריב קרבן תמיד וכו' ועתה חרב המקדש ואין לנו את כל המעמדים הללו וכו' "ואתה אמרת ונשלמה פרים שפתינו". אומר הרב קוק זצ"ל בעולת ראי"ה, (חלק א' עמ' קסא), "אף-על-פי שנהרס הבניין הקדוש ונחרב... לא זזה הקדושה הפנימית, הקבועה בתוכיותה של הנשמה הישראלית, שממנה נובע הוא כח השפה הקדושה המיוחדת לישראל..." כלומר, כיוון שכוח הקדושה הפנימית קיים תמיד בישראל, דבר זה נותן את היכולת לכוח הדיבור המיוחד לנו, ואפילו את הקורבן היותר גדול ומיוחד, קרבן הפרים אנו יכולים להשלים בשפתינו, בעצם אמירת סדר הקורבנות, וכוח הדיבור הזה, אומר הרב, "פועל בהווייתו וציורו הפנימי את אותו העניין המקודש להעלות ולעדן את כל העולמים ואת כל ההוויה... דוגמת מה שפעלו הקורבנות", כאשר הקרבנו אותם בפועל בזמן שבית המקדש היה קיים. נמצאנו למדים שאמירת סדר הקורבנות פועלת במציאות כדוגמת מה שפעלו הקורבנות בזמן המקדש, וכך יכולים אנו להשלים קצת את החיסרון העצום הזה.
לחיזוק הפעולה הזו, מלמד הרב בשמונה קבצים (קובץ א', קמד), צריך כל אחד לצייר ברוחו את בית המקדש, "בית המקדש, בתור המרכז הרוחני של האומה, ומקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה... צריך הוא להבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל...". כי על ידי שנשאף לתכלית היותר שלמה של האומה, נוכל לשאוב כוחות רעננים לתקומתה וגאולתה השלמה. גם כאן, הרב אומר שדבר זה נעשה "על ידי סדר היום של הקורבנות הנאמרות לפני התפילה, פרשת הכיור, התמיד, הקטורת". ודבר זה, זורע "את הגודל האלוקי שבבית הגדול והקדוש במעמקי הנשמה, קרוב למידת השגוב שהייתה לכל יחיד בעת היות האומה חיה, ומקדשה בתוכה על אדמתה". הפעולה הזו, הציור של בניין המקדש, כאשר אתה הוגה, חושב ומהרהר בו, אתה מקבל ממנו כוח מעין מה שקיבלנו בהיותו בנוי על תילו, מכוח זה אנו יכולים לחוש ולהרגיש שאכן המקדש באמת קיים לעולם. אמנם אין להשוות את פעולתו והשפעתו בהיותו בנוי ממש למצבנו כיום, אך כיוון שהקדושה היא דבר אמיתי וממשי, פועלת קדושת המקדש עלינו גם בהיותנו שואפים, הוגים ומציירים אותו בלבנו ומחשבותינו. ומכוח זה נזכה לראותו בנוי לתפארה במהרה בימינו.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: