ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויקרא
פרשה נוכחית: צו
 


שו"ת עשרה בטבת

הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר

ש: האם מותר לאכול לפני עלות השחר?
ת: כן. אם התנה לפני שהלך לישון, ודי להתנות במחשבה (שו"ע תקסד א. מ"ב ג. שעה"צ ג). יש שתי שיטות בעלות השחר: 90 דקות לפני ההנץ ו-72 דקות לפני ההנץ, ומקלים כשניה.
ש: חייל שחייב לאכול ביום צום עקב פעילות ביטחונית, האם עליו לאכול לשיעורים? האם עליו לצום עד הפעילות ולאחריה?
ת: עליו לצום לפני ואחרי (ספר הצבא כהלכה בשם הגרשז"א). אבל יכול לאכול רגיל ולא לשיעורים (דלא כהגר"ש גורן במשיב מלחמה).
ש: אחות בבית חולים, אם תצום, לא תוכל לתפקד טוב. מה לעשות?
ת: לאכול ולשתות את ההכרחי. פיקוח נפש. וכן המטפל בזקנים בבית אבות.
ש: האם איש עובד מד"א חייב לצום?
ת: כן. ואם רואה שהצום פוגע בתפקודו, יאכל ההכרחי.
ש: מותר לצחצח שיניים?
ת: כן (שו"ת מנחת יצחק ד קט. ילקוט יוסף מועדים תקלד).
ש: רחיצה מותרת?
ת: מותר. גם המחמיר בכל עשרה בטבת, מותר כשהוא חל ביום שישי מפני כבוד השבת (מ"ב תקנ סק"ו. שו"ת יחוה דעת ה מא).
ש: האם מי שלא צם יכול להיות שליח ציבור?
ת: לא. שו"ע או"ח תקסו ב. אלא אם כן אוכל לשיעורים. 40 סמ"ק שתיה, 30 סמ"ק אכילה, כל 9 דקות.
ש: היש מנהג לתת צדקה לעניים?
ת: כן. אגרא דתעניתא צדקתא. יש נוהגים לתת מחיר מה שהיה אוכל (מ"ב תקסו יב).
ש: אם יש כאן ניידת תרומת דם, אבל צריך לשתות והיום זה יום צום - לתרום או לצום?
ת: לצום. אין עושים מצוה על ידי עבירה. לתרום פעם אחרת.
ש: האם ראוי לישון בצום או דווקא להישאר ער כדי להרגיש רעב?
ת: זה חשבון אישי. מותר לישון, אך לא כל הזמן, אלא לעסוק בתשובה.
ש: יש להתעטף בטלית ולהניח תפילין במנחה?
ת: הרוב לא נוהגים בתפילין (שע"ת לד סק"ב. לז סק"א. ביה"ל לז ד"ה בשעת). טלית, אין מניעה.
ש: אם הציבור מתפלל מנחה אחרי השקיעה, האם יש לקרוא בתורה פרשת ויחל ולומר עננו בשמונה עשרה?
ת: כן. אך כשחל ביום ששי יש להיזהר להתפלל לפני השקיעה משום זלזול בכבוד שבת (שו"ת דבר יהושע ג סג. פסקי תשובות תקנ י).
ש: האם אומרים ברכת כהנים גם במנחה גדולה?
ת: אומרים בשם החזו"א שיעלה כהן שמתענה, גם במנחה גדולה, וכך נהגו למעשה בבית מדרשו בבני ברק (קהלות יעקב ברכות כט. מעשה איש ב צח), וכן נוהגים אחריו בעוד מקומות (מועדים וזמנים ז רמח). אך זה חידוש. באופן פשוט נושאים כפיים רק במנחה קטנה (שו"ת שבט הלוי ח כג. הליכות שלמה פ"י הערה כא), ויש אומרים רק אחרי פלג המנחה (לוח א"י). עיין פסקי תשובות קכט (אות א) ואישי ישראל (כז הערה קטז).
ש: מתי נגמר הצום?
ת: בצאת הכוכבים. כלומר 13.5 דקות לאחר השקיעה וראוי 18 דקות.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: