ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: חוקת
פרשה נוכחית: בלק
פרשה הבאה: פנחס
 


מחול בנות ישראל ומחול הצדיקים

הרב דב ביגון

בט"ו באב היו בנות ישראל יוצאות במחולות בכרמים (בבגדים לבנים שאולין שלא לבייש את מי שאין לה) תנא: מי שאין לו אשה נפנה לשם. יפיפיות שבהן מה היו אומרות - תנו עיניכם ליופי, שאין האשה אלא ליופי. מיוחסות שבהן מה היו אומרות - תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האשה אלא לבנים. מכוערות שבהן מה היו אומרות - קחו מקחכם לשם שמים, ובלבד שתעטרונו בזהובים... וממשיכה הגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר (ישעיהו כה) "ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו" (תענית לא א).
מהו הקשר בין מחולן של בנות ישראל בכרמים לבין המחול של הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא?
כידוע, המעגל הוא ציור המבטא שוויון. כל אחד במעגל נמצא במרחק שווה מן המרכז, לעומת המרובע, למשל, ששם המרחקים משתנים. היוצאים במחול במעגל מבטאים את השוויוניות שביניהם.
בט"ו באב, הוא יום השידוכים, היו יוצאות בנות ישראל אצילות הנפש והחסודות, שאפילו אינן שוות ביופיין ובייחוסן, אינן מבליטות עצמן ואין מתחרות זו בזו ומקנאות זו בזו, אדרבא יוצאות בבגדים שאולים בצבע לבן המרמז על החסד, ומחוללות במעגל כשכולן שוות, מה שיש בזו אין בזו ולהפך. מציאות כזאת של אפשרות שווה לכולן - ביודען שהקב"ה המזווג זיווגים באמת הוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו - היא מציאות שכולה טוב וחסד. לכן לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב.
גם הצדיקים המחוללים במעגל בגן עדן מרמזים על גילוי מידת הטוב והחסד כאשר "כל אחד ואחד מראה הקב"ה באצבעו שנאמר הנה אלוקינו זה קוינו לו… נגילה ונשמחה בישועתו" (תוספות שם) וזה מרמז שלעתיד לבוא "מלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים", ויכירו וידעו כל באי עולם שה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות שהטובה תהיה מושפעת הרבה, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ד' בלבד (רמב"ם הל' מלכים יב).
נכון לעכשיו, המעגלים של בנות ישראל בט"ו אב והמעגלים של הצדיקים בגן עדן, מגמת אחת: אהבה ואמונה, טובה ואורה, ויש להגדילם ולחזקם, ומתוך כך נזכה לראות עין בעין בהתקיימות הברכה:
"ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך" במהרה בימינו אמן.
מהמצפה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: