ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


בחירה חופשית

הרב יורם אליהו


כתב הרמב"ם (הלכות תשובה,פ"ה,ה"א). "רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו" והוא מוסיף ואומר: אל יעבור במחשבתך מה שאומרים טיפשֵי האומות וחלק מעם ישראל, "שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם, או חכם.. או רחמן או אכזרי... וכן שאר הדעות. ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה". כלומר הרמב"ם קובע באופן נחרץ שיש לאדם בחירה חופשית, מה להיות ואיך להיות, והוא הקובע את דרכי חייו ומפתחם לדרך שנראית לו. הרמב"ם אומר שהידיעה הזו היא "עיקר גדול והוא עמוד התורה", ומוכיח זאת מפסוקים מפורשים שנאמר "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וגו'... כלומר שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה אלא הכל מסור בידם".
על ידיעה זו מתעורר קושי מפרשתנו, לאחר חמש המכות הראשונות שבהן נאמר 'ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם', 'והכבד את לבו ולא שמע אליהם' וכו' שמשמע מזה שהוא בעצמו הכביד את לבו? נאמר מהמכה השישית והלאה 'ויחזק ה' את לב פרעה ולא שמע אליהם' משמע שה' חיזק את לבו ושלל ממנו את הבחירה החופשית? שאלה זו מופיעה במדרש רבה שמות בשם ר' יוחנן שאומר, שמכאן יש פתחון פה לכופרים לומר שפרעה כלל לא יכול היה לחזור בתשובה? עונה לו ריש לקיש "שהקב"ה מתרה באדם פעם ראשונה, שניה, שלישית והוא אינו חוזר בו אז הוא נועל את לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא". כך בפרעה, ה' שלח לו חמש אזהרות, כיוון שלא שמע בקול ה', ה' אומר לו: אתה הקשית את עורפך ואת לבך, עכשיו כעונש אני מכביד את לבך. כלומר, באמת יש לאדם בחירה חופשית, אך פרעה כיוון שהתרו בו ונתנו לו את האפשרות לשנות מעשיו והוא לא ניצל זאת, כעונש, כדי להיפרע ממנו נשללה ממנו הבחירה החופשית וה' מכביד את לבו כדי להביא עליו עוד מכות.
הרמב"ם עוסק באריכות בסוגיה זו של הבחירה החופשית ב'שמונה פרקים', ואומר כי ההוכחה לקיומה היא עצם העובדה שה' מצווה את האדם על קיום המצוות ומבטיח לו שכר או עונש בהתאם. שאם האדם היה מוכרח במעשיו בלי בחירה חופשית מדוע ייענש על מעשה רע שעשה, והרי זה עוול גמור להעניש אדם על מעשה שלא הייתה לו אפשרות להימנע ממנו. ואין לחשוב שה' יעשה חלילה עוול כזה.
ב. אין בחירה לכלל
רבינו הרצי"ה היה חוזר ומשנן, "בכל התורה כולה יש בחירה חופשית והוא יסוד לכל דת ומוסר. בלעדיה אין מקום לכל חשבון, עונש ואחריות". אבל כל זה הוא נכון ביחס ליחידים ולא במה שנוגע לציבור, "בציבוריות אין בחירה, אצל הכלל, האומה, הציבור, אין מציאות של בחירה אלא רק טבע אלוקי קבוע ומוחלט. הערך האמתי של ישראל הוא הציבוריות, בית יעקב, ומזה נמשך 'נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם'."
נאמץ לנו שתי ידיעות אלה כיסוד להתנהלותנו עלי אדמות. בצד האישי נדע שיש בידנו בחירה חופשית לבחור בחיים, בטוב, בדרך התורה והמצוות ואנו האחראים הבלעדיים לבנות לנו חיים טובים ומתוקנים לאורם המזהיר. וביחס לכלל ישראל נדע שאת ה"אשר בחר בנו מכל העמים" אי אפשר לשנות. עם נבחר אנו ואין לזה שום שינוי ותמורה, וכל ההבטחות שהבטיחנו ה' אלוקינו מכוח בחירה זו קיימות לעד ויתגלו במהרה בימינו.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: