ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


נושא בעול עם חברו

הרב יורם אליהו

כאשר העביד פרעה את בני-ישראל בפרך, הוא מינה שוטרים מבני ישראל שידאגו שהם יעשו את עבודתם כראוי. שוטרים אלו היו צדיקים גדולים, הם ריחמו על בנ"י ולא האיצו, ולא דחקו בהם להשלים את כמות האבנים שדרשו המצרים להכין, וכשגילו זאת המצרים הם היכו אותם, ועל-זה נאמר, "ויוכו שוטרי בני ישראל.." נאמר במדרש רבה, "מכאן אתה למד שהיו כשרים ומסרו עצמם על ישראל וסבלו מכות כדי להקל מעליהם.."
שילם להם הקב"ה שכרם, וכאשר אומר משה לה' במדבר, שאינו יכול לשאת את משא העם לבדו. אומר לו ה' שייקח 70 זקנים "...מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו"( במדבר, י"א, ט"ז). נאמר במדרש תנחומא, שמשה אמר כי אינו יודע איך לבחור אותם, "אמר לו אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, אותן הזקנים והשוטרים שמסרו עצמן ללקות עליהם במצרים במתכונת הלבנים הם יבואו וייטלו בגדולה זו. ולפי שמסרו עצמן ללקות על הציבור לפיכך 'ונשאו אתך במשא העם'. מכאן אתה למד שכל מי שמוסר עצמו על ישראל זוכה לכבוד ולגדולה ולרוח הקודש". אותם השוטרים שהיו מוכנים לסבול ולקבל מכות במקום חבריהם, זכו להיות מנהיגי העם ולשאת בעול הציבור.
תכונה זו התגלתה במשה רבינו בצאתו לראות את מצבם של ישראל במצרים. נאמר שם (שמות ,ב' י"א.) " ויצא אל אחיו וירא בסבלותם". אומר המדרש רבה, "שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, חבל לי עליכם מי ייתן מותי תחתיכם... והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם". מדרש נוסף מציין אף את עזרתו של משה לבנות יתרו, "אף כשהיה במדיין... לא הניח ענוותנותו, ראה בנות יתרו מצטערות, ולא נתגאה מלעמוד ולדלות להן...". ואף שבנות יתרו זרות לו, בכל זאת אינו יכול לשאת את צערן, הוא מגרש את הרועים ומסייע להן, בזכות זאת זכה להנהגה. נאמר במדרש שאמר לו הקב"ה, "אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהם מנהג אחים, אני מניח את העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך"...
חז"ל ציינו במסכת אבות פרק ו' שבין 48 הדברים שתורה נקנית בהם נמצאת המידה "נושא בעול עם חברו". ומבאר ה'תפארת ישראל' שזה גם בטרחת הגוף גם בהוצאה ממונית, "והן בצער נפשו... והן כשחסר שכל לחברו בעניינים זמניים או נצחיים, לא יחוש מלהטריח את עצמו לייעצו, ללמדו, לטובתו בעוה"ז ובעוה"ב".
נשיאה בעול עם החבר, להיות עמו בצרתו, לייעץ לו כשהוא צריך עצה וסתם ללוותו כשקשה לו, היא מידה נפלאה מאוד ונצרכת לכל אדם, שיהיה לו חבר כזה קרוב, שמלווה, שמייעץ ומצטער בצרתו באמת. מי שיודע ללוות בדרך כזו את חברו, זוכה לסיעתא דשמיא בכל מעשיו ומהלכי חייו.
רבים מסביבנו זקוקים לחבר קרוב שיישא איתם בעול הכבד שיש עליהם, אם זה עול כלכלי או צרה אחרת שמטרידה אותם. אנו מצווים לפתוח עינינו, לזהות את האנשים הללו, 'לראות בסבלותם', כמו שעשה משה לישראל, כמו שעשו שוטרי בני ישראל לחבריהם מישראל, מתוך כך נזכה לבניית חברה מתוקנת ואוהבת אשר ראויה לגאולה וישועה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: