ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


תומכיה מאושר

הרב יורם אליהו


בברכתו לבניו מקדים יעקב את זבולון ליששכר. "זבולון לחוף ימים ישכון" ואחר-כך "יששכר חמור גרם". כך עושה גם משה בברכתו "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך". ומדוע הוקדם זבולון? מסבירים כל המפרשים וביניהם החזקוני, "הקדים זבולון העוסק בפרקמטיא ליששכר העוסק בתורה וכן משה בברכתו... כי אומנם אי אפשר לעסוק בתורה מבלי שישיג האדם קודם די מחסורו, כאמרם 'אם אין קמח אין תורה', וכשיסייע האחד את חברו להמציאו די מחסורו כדי שיעסוק בתורה, כמו שאמרו בזבולון, הנה עבודת האל יתברך בהשתדלות העוסק בתורה תהייה מיוחדת לשניהם.." וממשיך החזקוני ואומר, שזאת הייתה כוונת התורה במתנות כהונה ולוִיה, שכל העם יסייע לתופשי התורה, "ויזכו כולם לחיי עולם, כאמרם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא". כלומר ידעה התורה שיש כאלה שקשה להם ללמוד, או שזמנם לא בידם לעסוק תדיר בתורה, לכן רמזה כאן בהקדמת זבולון ליששכר שרב שכרם של מחזיקי התורה, ויש להם חלק שווה בשכר הלומדים.
כך נאמר במדרש רבה 'קדושים' על הפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר, אילו נאמר עץ חיים היא לעמלים בה, לא הייתה תקומה... אלא למחזיקים" ומסביר ה'יפה תאר' על המדרש "שרוב העולם אינם בעלי לימוד" וכיצד יזכו לחיים? אלא על-ידי שהם תומכים בלומדי התורה הם זוכים לחיים, ועוד נאמר שם במדרש, "רב הונא ורב ירמיה אמרו בשם ר' חייא בר אבא עתיד הקב"ה לעשות צל וחופות לבעלי מצוה אצל בני תורה בגן עדן (ומביא כהוכחה את הפסוק) 'כי בצל החכמה בצל הכסף'.. מסביר ה'יפה תאר', "צל זה הצלה מייסורים על קצת חטאותיו... וחופה הוא השגה ודבקות באלוקים חיים ולעתיד לבוא יהיה הקב"ה צל וחופה לבעלי מצוות, וזה המחזיקים ביד תלמידי חכמים אצל בני תורה כי שכר שניהם יהיו קרובים זה לזה". עצום הוא שכרם של מחזיקי התורה עד שהם יכולים לזכות להשגה ודבקות באלוקים חיים לעתיד לבוא. כך מבואר גם מהמשנה (זבחים פ"א מ"ב) "שמעון אחי עזריה אומר" ומדוע נקרא שמו שמעון אחי עזריה? אומר רש"י "על שם שעזריה עסק בפרקמטיא וסיפק צורכי שמעון אחיו בשעה שהיה עוסק בתורה, והתנו בניהם שיהיה חלק לעזריה בשכר תורתו של שמעון... לפיכך נקרא על שמו שלמד על ידו".
כתב הפלא יועץ (אות ח' - חיזוק) "חיזוק ביד לומדי התורה היא אבן יקרה תחיה בעליה, עץ חיים היא למחזיקים בה ויהללוה בשערים מעשיה" אומנם הוא מוסיף "ואע"פ שהוא מחזיק ביד לומדי התורה אין פוטר אותו מלעסוק בתורה כפי כוחו לעתות הפנאי".
זכה מכון מאיר להביא את ברכת תורתו לאלפים ורבבות. בעצם אלפי בוגריו ובוגרותיו. בשיעורי התורה בערוץ מאיר, ודרך עלון זה שאתם מחזיקים בו. המכון יצא בקריאה אל בית ישראל להיות שותפים להעמדת התורה הזו, ולאפשר לה להופיע ביתר שאת ועוז לעוד רבבות עמך בית ישראל. היו שותפים עמנו להעמדת התורה בישראל ותזכו לברכה האמורה, "עץ חיים למחזיקים בה ותומכיה מאושר".

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: