ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: כי תצא
פרשה נוכחית: כי תבוא
פרשה הבאה: נצבים
 


כבר לא נהיה עם אחד חלילה

הרב שלמה אבינר(לקראת כנס חרום של הרבנים על גיור)

נפל דבר נורא בישראל, הדבר הכי נורא שיכול להיות: שחלילה כבר לא נהיה עם אחד. נקווה שנצליח לבטל את רוע הגזרה, אבל זו הגזרה.
לצערנו, הרבה חטאים יש בעם ישראל, אלא שעל כל פשעים תכסה אהבה. אך אם תיפול האהבה, הכל ייפול. כידוע החורבן השני היה עקב קלקול באחדות ישראל, שנאת חינם. ותופעה זו גם היתה קיימת בחורבן הראשון, כפי שמסביר החפץ חיים בהקדמה לספרו.
הרבה אירועים קשים עברו עלינו מאז קום המדינה, וגם לפניה. ובכל זאת, הצלחנו לשמור את אחדות האומה, שהיא הנכס הפנימי המעמיד את הכל.
לכן חורבן האחדות אינו פגם צדדי, אלא חורבן האומה. אך נקווה שנתגבר.
במה דברים אמורים? מתן סמכות לכל רב מכל קהילה לגייר. וכיוון שאין זה סוד שיש חילוקי דעות בדרישות הגיור, כמו שיש חילוקי דעות בכל נושא, - כתוצאה מזה יהיו אנשים שלפי קהילה אחת הם יהודים ולפי קהילה אחרת הם גויים, כגון יהודים לפי קונסרבטיבים ורפורמים, וגויים לפי האורתודוקסים. אין לשער איזה פילוג זה יביא לאומה. גם אין לשער איזה משבר נורא זה יביא לאדם שחשב שהתגייר כדת וכדין ופתאום יאמרו לו: לא לנו אתה, לא לנו.
נצטרך לנהל ספרי יוחסין באורח חוקי כלומר באמריקה, וכל אדם שיטען שהוא יהודי למטרת נישואים או לכל מטרה אחרת, יבדקו האם אמנם הוא יהודי או לא. ואין צורך לתאר כמה נורא יהיה מצב זה.
לכן יש צורך לחזור על הראשונות: עם אחד! ארץ אחת! צבא אחד! גיור אחד!
צריכה להיות גם רק כשרות אחת, ואף מזה אנו סובלים, כי זה פוסל את מזונו של זה וזה פוסל את מזונו של זה. אבל כיוון שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, אפשר להמשיך לחיות כך.
אך לא כן הגדרת מיהו יהודי. חייבת להיות הגדרה אחת! והיא תיקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל שהיא הנהגת התורה של האומה. היא ולא אחרת!
כדי להבין את סכנת החורבן והפירוד הגלומה בהצעת החוק החדשה, אין צורך להיות רב, אפילו אין צורך להיות דתי, - כל יהודי ישר ואחראי מבין זאת. וכך היה הקונצנסוס עד כה לגבי הסוגיא "מיהו יהודי", ובלי שום חקיקה. היה מובן מאליו למנהיגי האומה, שיהודי הוא מי שיהודי על פי הלכה. כמובן לא הלכה קונסרבטיבית, ולא הלכה רפורמית, ולא הלכה פרטית, אלא הלכה של הרבנות הראשית לישראל.
אם חס וחלילה יתקבל חוק זה, תחל פה תעשיית גיורים ומסחר גיורים, וקניון הגיורים, בכל מחיר, קנה כבקשתך.
באשר ל"שד הדמוגרפי" של 400,000 גויים עולי רוסיה וסכנת התבוללת, יש כאן זיוף מספרים.
א. אין זה 400,000 אלא 350,000
ב. מתוכם רק מנשים יש בעיה כלומר 175,000.
ג. מתוכן הבעיה היא רק מרווקות מעל גיל 15 כלומר 31,000.
ד. רק 28% מעולות מרוסיה מתחתנות עם יהודים ולא עם גויים, כלומר 8,700.
ה. יש בארץ 641,000 רווקות יהודיות מעל גיל 15, אם כן 8700 זה 1.4%. הרי שאין כאן שד דמוגרפי.
ו. בנוסף לכך 40% מהיורדים מן הארץ הם עולים מרוסיה.
וכבר תיארו לנו רבותינו את אותה טרגי-קומדיה של גיורים מזויפים: "לעתיד לבא באין עובדי כוכבים ומתגיירים. ומי מקבלינן מינייהו (וכי מקבלים מהם)? והתניא: אין מקבלין גרים לימות המשיח. כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה? אלא שנעשו גרים גרורים (מאיליהן מתגיירין, ואנן לא מקבלינן, דמשום גדולתן דישראל קא עבדי! רש"י). ומניחין תפילין בראשיהן, תפילין בזרועותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזה בפתחיהם. כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג, אומר להן: על מה באתם? אומרים לו: על ד' ועל משיחו, שנאמר (תהילים ב, א): למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק. וכל אחד מנתק מצותו והולך שנאמר (שם ג): יושב בשמים ישחק. אמר רבי יצחק: אין לו להקב"ה שחוק אלא אותו היום בלבד" (עבודה זרה ג ב).
אם חוק זה חלילה יתקבל, זה מה שלבסוף יקרה. לכן חובה מוסרית-לאומית גדולה לחסום גזרה רעה זו.
ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: