ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


שאלות ותשובות בכניין היתר המכירה

הרב שלמה אבינר


1.ש' האם היתר המכירה הוא חידוש של מרן הרב קוק?
ת' לא. הוא נפסק בשנת תרמ"ט על ידי גאוני עולם, הרב יצחק אלחנן, רבי
יהושע מקוטנא, רבי שמואל מוהליבר, בעל ישא ברכה ועוד רבים: שימכרו את
האדמה לשנתיים ויעבדו גם גויים או יהודים עניים.
2.ש' האם אין איסור 'לא תחונם' במכירת אדמה לגוי?
ת' א. אם זו מכירה עולמית, אך פה זה לשנה-שנתיים. ב. גדר האיסור הוא לא
לתת אחיזה לגויים בארצנו ואדרבה, אמר רבי יהשוע מקוטנא, היתר המכירה מחזק
את אחיזתנו.
3.ש' האם בימינו שמיטה מן התורה או מדרבנן?
ת' מדרבנן. כי שמיטה תלויה ביובל, עליו כתוב 'וקראתם דרור בארץ לכל
יושביה', בזמן שכל יושביה עליה (רמב"ם, הלכות שמיטה ויובל י' ח-ט. עיין
ערכין לב ב.מועד קטן ב ב. גיטין לו א). ויש מיעוט פוסקים שאומרים שהיא מן
התורה, וכנגדם מיעוט פוסקים - שבימינו היא רק מידת חסידות.
4.ש' האם מכירה לזמן, כגון שנתיים, נחשבת מכירה לפי ההלכה?
ת' כן. (רמב"ם הלכות מכירה כג ה).
5. ש' האם מכירה לגוי אכן מפקיעה מצוות שמיטה, הרי הארץ נשארת בכל זאת ארץ ישראל?
ת' כך פסק רבי יוסף קארו וכך היה המנהג בזמנו. בגמרא מסופר על אדם שעובד
בשנת שמיטה, אך יכול לטעון: אגיסטון אני, כלומר שכיר בשדה של גוי (סנהדרין
כו א ועיין שם תוס' ד"ה אגיסטון אני בתוכה). וכך פסק הנצי"ב.
6.ש' האם גדולי עולם שפסקו היתר מכירה, זה היה פסק נצחי?
ת' לא. הוראת שעה, שיש לבחון אותה כל שמיטה מחדש, וכך עושה הרבנות הראשית
לישראל ומכריעה בנדון.
7. ש' האם אחרי קום המדינה יש אפשרות להיתר מכירה?
ת' הג"ר שלמה גורן סבר שלא, כי גם אחרי המכירה לגוי, נשארת בעלות-העל של
המדינה היהודית, ועוד טענות הלכתיות. אך רבנו הרב צבי יהודה דחה כל
הוכחותיו (מובא בקובץ תחומין). אגב,גם הקצה השני, האדמו"ר מסאטמר, סבר
שאחרי קום המדינה, אין לקנות פירות מגויים בארץ, בגלל בעלות-על של
המדינה, אלא רק ייבוא מגויים. הרי הכרה בעקיפין של מדינת ישראל על ידי
סאטמר! על כל פנים הרבנות הראשית מאז קום המדינה לא הסכימה עם טענות
הגר"ש גורן, גם מדינת ישראל חוקקה חוק שהיתר המכירה הוא בעל תוקף משפטי.
8.ש' האם לאלה שאוסרים למכור לגוי בגלל 'לא תחונם' המכירה לא חלה?
ת' בכל זאת, היא חלה (חזון איש שביעית סי' ו דף קכ).
9. ש' האם זה נכון שמרן הרב קוק החמיר על ישיבת מרכז הרב שלא לסמוך על היתר המכירה?
ת' לא נכון.
10.ש' האם אחרי היתר המכירה כל המלאכות מותרות על ידי יהודי?
ת' לא. מלאכות שהן מן התורה כששמיטה מן התורה, אסורות על ידי יהודי
ומותרות על ידי גוי. אבל בשעת הדחק בלית ברירה מותרות גם על ידי יהודי
כמו שכתב רבנו הרב צבי יהודה בשם ר' יצחק אלחנן ורבי יהושע מקוטנא (מכתב
יג מנחם אב תשל"ה, בעיתון עמודים).
11.ש' כדאי להחמיר ולא לסמוך על היתר מכירה כדי להיות 'גיבורי כוח עושי דברו'?
ת' גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע קול דברו (תהילים קג כ) אלו שומרי
שביעית, כלומר חקלאי שרואה שדהו מופקר ואילנותיו מופקרים ופירותיו נאכלים
וכובש יצרו ואינו מדבר (תנחומא ויקרא י). לא הצרכן אלא החקלאי! פעם בעל
השדה היה עשיר ובטוב לבו נתן לכל אחד לאכול. עתה המצב התהפך, החקלאי
מתפרנס בקושי, בגלל פגעי טבע ובגלל פערי תיווך. לכן מצוה לקנות מיהודים
בעזרת היתר המכירה.
יתר על כן החקלאות שומרת על בעלות היהודים על השדות, הן על הגבול והן
בכל הארץ. זאת ועוד, חייבת להיות חקלאות חזקה כדי לא להסתכן בחרם חקלאי
ממדינות אחרות.
ובכלל אין להשתמש בלשון 'לסמוך' על היתר המכירה, כאילו יש כאן איזו חצי
עבירה, בזמן שזו מצוה גדולה, ולכן יש לומר : לפסוק על פי היתר המכירה.תגיות: שנת השמיטה | היתר מכירהמאמרים נוספים מעלון פרשת האזינו תשע"ד:
אשרי העם יודעי תרועה - הרב דב ביגון
יש ראשית! - הרב חגי לונדין
גרי הצדק - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: