ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


החטא ותיקונו

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

מרכז פרשתנו עוסק בחטא העגל כאשר סביבו שלושה נושאים, אשר לדעת האוה"ח הקדוש באו לתקן את חטא העגל. הנושאים:
א. השלמת מלאכת המשכן (הכיור, הקטורת וכו')
ב. שבת
ג. מחצית השקל
שלושת הנושאים עוסקים בשלושה ממדי הקדושה:
מקום - משכן
זמן - שבת
אדם - מחצית השקל.
בלשון חכמי הסוד עש"ן - עולם, שנה, נפש.
א. המקום - השלמת מלאכת המשכן באה לכפר על חטא העגל. וכדברי תנחומא (תרומה ח) על הפסוק "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם" - "אמר ר' יהודה בר' שלום 'אין מוקדם ומאוחר בתורה' (אף שהתורה הקדימה את ציווי מלאכת המשכן, בסדר הכרונולוגי העגל קדם). אתה מוצא שביום הכיפורים נתכפר להם ובו ביום א"ל הקב"ה 'ועשו לי מקדש', כדי שיידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל. ולכן נקרא משכן העדות, שהוא עדות לכל באי עולם שהקב"ה שוכן במקדשכם"
ב. זמן - השבת שקולה כנגד כל התורה כולה. והיא המתקנת את חטא הע"ז (העגל) אשר בעשיתה כאילו בטל את כל התורה כולה. השבת נועדה להזכיר לאדם כי יש בורא לעולם המשגיח על מעשה ברואיו ופועל בעולמנו. כי הלא השבת זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים. ובזה יתקנו את מחשבתם הנלוזה בעבודת העגל. ועל כך נאמר 'ושמרו בני ישראל את השבת לעשות ... ברית עולם ביני ובין בנ"י', ברית מחודשת בין עם ישראל לאלוקיו.
ג. אדם - האדם הישראלי, שלמותו היא בקשר לאלקים חיים כנאמר: "ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולם היום". בחטא העגל גרמו לפגיעה בדבקות בה' ית'. כלומר, נפגע חלקם הרוחני העליון שהוא מחצית מהבניין השלם המורכב מגוף ורוח. על ידי תרומת מחצית השקל יזכו להקמת המשכן ודבקות מחדש בה'. כנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.
וכדברי האוה"ח הקדוש על הפסוק "זה יתנו... מחצית השקל... תרומה לה'." - "חז"ל אמרו (תנחומא תשא ט) ה' לקח כמין מטבע של אש מתחת כסא הכבוד, והראהו למשה... וכבר כתבנו בכמה מקומות כי שכינתו ית'... ע"י מעשי בני ישראל יסבבו הפרדתם. (יגרמו פירוד בינם לבין השכינה) וע"י מעשה העגל שהוא כנגד כל התורה כולה, יסבבו הפרדת השכינה בשרשי בחינת כל נשמות ישראל. לזה צווה ה' אותנו מחצית השקל... לשוב לייחדם יחד, ולהכרת הדבר הראהו כמין מטבע של אש מתחת כסא כבודו, כי שם בחינת שרשי נשמות בנ"י ורחמנא לבא בעי, לכוון לאַחד הנפרד והנחלק"- כמשל המדרש 'מטבע של אש' אשר מושג על ידי אהבה יוקדת לה' יתברך, כנאמר "לעובדו בכל לבבך", בשני יצריך.


תגיות: קדושת המקום | קדושת הזמן | עולם שנה נפשמאמרים נוספים מעלון פרשת כי תשא התשע"ד:
סמארטפון - עסקה עם השטן - הרב שלמה אבינר
יציאה מכלל ישראל - הרב דוד לנדאו
שְׁחִיתוּת - הרב שלמה אבינר
מספר? - הרב ערן טמיר
עקשנות (סיום) - הדסה גהלי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: