ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


אשר אראך

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

ההסטוריה היהודית בתנ"ך נפתחת בעליה לארץ ישראל, "ויאמר ה' אל אברם לך לך... אל הארץ אשר אראך", ומסיים התנ"ך 1500 שנה לאחר מכן, בקריאתו של כורש לעם ישראל לעלות לארץ ישראל "מי בכם מכל עמו, ה' אלקיו עמו ויעל" (דברי הימים טו כג).
פעמיים מופיעה בתורה עליית אברהם אבינו לארץ ישראל. בראשונה יחד עם תרח אביו, כנאמר "ויקח תרח את אברם בנו... ויצאו אתם ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם". עלייה שנעצרה ולא מומשה.
בפעם השניה עולה אברהם מכוח צו ה', "ויאמר ה' אל אברהם לך לך" וכו'. וזאת, אולי כדי שיקיים את מצות העליה בדרגתה הגבוהה כמצווה ועושה.
מה מחפש תרח בארץ ישראל? מסורת היתה במשפחות שֵם על מעלתה של הארץ, ושייכותה לבני שֵם.
אברבנאל מפרש "היה בהשגחת ה', שתרח לא יגיע לארץ ישראל כדי שאברם יתנתק גם מבית אביו, שעבדו עבדה זרה, ולא ישתתפו בית אביו, בברכת ה' עליו, ובירושת הארץ" וכדברי הספורנו (יא לא ד"ה ללכת ארצה כנען), "הארץ המוכנת אל גרם המעלה במושכלות (=סולם לעליה רוחנית ואמונית). ורצויה משל הארצות, כאומרו 'ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה' (דברים יא יב) ולא הוזק אוירה בגשם המבול, כאויר שאר הארצות. כאומרו 'ארץ לא גושמה ביום זעם' (יחזקאל כב כד) וכבר אמרו ז"ל אוירא דא"י מחכים".
אוה"ח הקדוש שואל:
א. מדוע עוזב תרח עם אברהם את מרכז התרבות אור כשדים?
ב. מדוע נקראת הארץ ארץ כנען?
ג. מדוע אל הארץ אשר אראך, ולא מציין שמה?
ד. הפירוט מארצך, ממולדתך ומבית אביך, והרי ארצך כוללת בתוכה מולדת ובית אבא.
עונה על כך האוה"ח הקדוש:
א. כאשר נוכח תרח שאברהם ושרה לא זכו לבנים, בחר לשנות מקום. כדברי חז"ל משנה מקום משנה מזל (ב"ב ה) "והודיענו עוד הכתוב בזה שכל כך היה חשוב אברהם בעיניהם, ובשבילו נסעו כל בית אביו לשנות המקום".
ב. הקב"ה ייעד את ארץ ישראל לבני שם והפקידה לשמירה בידי כנען עַם העבדים, כי לעבד אין קניין עצמי. כדברי אוה"ח (יב ו) "ויעבור אברם בארץ... והכנעני אז בארץ.
עוד ירצה בהודעת והכנעני, לומר - פתח (הסיבה ל) הזכיה בארץ, כי הכנעני היה אז בארץ שהוא עבד, דכתיב 'עבד עבדים יהיה לאחיו' (ט כה), אין לו קניין, וכל התופס בקנייניו מבני שם ויפת - יזכה. ובא הקב"ה וזיכה הדבר לאברהם... ואם בני יפת היו תופסים ארץ כנען, לא היה מקום להוציאם מידם, אחרי שזכו בה".
ג. אשר אראך - "פירוש שלא הודיעו (את הארץֹ), לראות אם ממהר לעשות דבר מלך שלטון מבלי דעת המקום אליו עליו ללכת. וזה נסיון מהנסיונות הקשים".
פירוש נוסף של האוה"ח הקדוש "אשר אראך" שיראה לו את הארץ בכללותה "ונתן לו כוח הראיה לראות כולה". וכפירושו בדברים (לד א), אומר אוה"ח - "הראה ה' למשה כל הארץ, פירוש הפעיל בו כוח הראות שהוא האור שנגנז לצדיקים בשבעת ימי בראשית שבו (הצדיק) יכול להביט מסוף העולם ועד סופו. או הקריב הארץ למול עיניו והראה אותה לפניו".
פירוש שלישי ל"אשר אראך", אראה לך את קדושתה ואראה לארץ את ייחודך אתה - "הזכות לראות את מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל ולהתגלות הנבואה, וקרבת אלקים, היא רק בארץ ישראל ולעם ישראל. עמים רבים חיו בתוכה ולא זכו לראות מעלתה וקדושתה.
ד. מאחר ומשפחת אברהם יצאה כבר מארצה, והתנחלו בחרן, אמר ה' לאברם, אין זה מספיק שהתנתקת מאור כשדים, עליך להתנתק גם ממשפחתך ומבית אביך", לאפשר אקלים רוחני טהור בארץ, רק לוט דבק בו, ולא רצה לביישו. ועל כן בריב הרועים הראשון אמר לו "היפרד נא מעלי", לקיים דבר ה' להתנתק מעליו. ואכן התגלות ה' לאברם, היתה לאחר שנפרד לוט מעמו... כנאמר : "וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך" (יג יד).
"מאמר זה יוכיח כי יושב ומצפה ה' מתי יפרד לוט להראותו את הארץ... והוא מאמר ראשון 'לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך' - אז אראך".


תגיות: אברהם אבינומאמרים נוספים מעלון פרשת לך לך התשע"ד:
להשיב עטרה ליושנה - הרב דב ביגון
חודש הארגון - התלבטות קשה - הרב אלישע אבינר
עומר - הרב יואב מלכא
לחפש את עצמך - נתן קוטלר
תפילה: עבודה על עצמי - הרב משה פרץ
חודש בּול - הרב חגי לונדין
מגן אברהם! - הרב ערן טמיר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: